Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 oraz 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 oraz 2019/2020 - pdf.

75.0200.116.2017

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku

W sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Na podstawie § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku
z § 6 ust. 2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich przyjętego uchwałą nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Organizację roku akademickiego 2018/2019 określa załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2
Organizację roku akademickiego 2019/2020 określa załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3
Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może
ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w pkt 4
w załączniku nr 1 i w pkt 4 w załączniku nr 2.
§ 4
Rektor UJ może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez
Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile
zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.
§ 5
Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć
dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin
wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning).
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują
odrębne przepisy.
§ 6
Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ
ds. Collegium Medicum.
§ 7
Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów
niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany
studiów.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
               Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

1. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry:  zimowy – od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku  letni – od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku.

2. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:  od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku  od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku  od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku  od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku.

3. W roku akademickim 2019/2020 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach: Zimowa: od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku Zimowa poprawkowa: od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku Letnia: od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku Letnia poprawkowa: od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku.

4. W roku akademickim 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć są: Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku Przerwa semestralna: od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku Przerwa świąteczna: od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:  2 maja 2020 roku  piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

5. Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Rektor Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak