Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

Komunikat nr 24

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 16 września 2021 roku

 

w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

 

 

     Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

 

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk.

 

      W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal.

 

       W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal.

 

        W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

          Z chwilą opublikowania niniejszego komunikatu przestają obowiązywać zasady ogłoszone w komunikacie nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne (z późn. zm.).

 

          Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego znajdują się w dokumencie Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2), stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

 

 

Załącznik do komunikatu nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 r.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

  

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się

1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku.

Dzieli się na dwa semestry:

Zimowy: 1 października 2021 do 24 lutego 2022

Letni: 25 lutego 2022 do 30 września 2022

 

2. W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach: − od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku,

− od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku,

− od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku,

− od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

 

3. W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

sesja egzaminacyjna

zimowa 29 stycznia 2022 - 11 lutego 2022

zimowa poprawkowa 19 lutego 2022 - 24 lutego 2022

letnia 17 czerwca 2022 - 30 czerwca 2022

letnia poprawkowa 1 września 2022 - 15 września 2022

 

4. W roku akademickim 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć są:

przerwa

świąteczna 23 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022

semestralna 12 lutego 2022 - 18 lutego 2022

świąteczna 15 kwietnia 2022 - 19 kwietnia 2022

wakacyjna 1 lipca 2022 - 30 września 2022

 

5. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:

 - 12 listopada 2021 roku,

 - 2 maja 2022 roku,

 - piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 

6. Okres od 16 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw

Organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022

i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.