Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Organizacja roku akademickiego 2021/2022- pdf.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 – kalendarz - pdf.

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), działając w oparciu o decyzje Dziekanów Wydziałów, zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1) na studiach pierwszego stopnia;

2) na studiach drugiego stopnia;

3) na jednolitych studiach magisterskich.

§ 2

1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 kształcenie prowadzone będzie, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech wymienionych form:

1) kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego (S) – studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr i co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie;

2) kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs) – organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr;

3) kształcenia zdalnego (Z).

2. Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określa załącznik do zarządzenia.

§ 3

1. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów. 

2. Dziekan Wydziału ustala i ogłasza harmonogram nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021, zaś w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego Władze Uczelni mogą podjąć decyzję w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

§ 4

Z dniem wejścia w życie zarządzenia przestają obowiązywać zasady ogłoszone w komunikacie nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

 

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku

Dzieli się na dwa semestry:

Zimowy: od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku

Letni: od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Terminy zajęć dydaktycznych:

od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku

od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku

od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku

od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku

 

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA

od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA

od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku

LETNIA

od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku

LETNIA POPRAWKOWA

od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku

Dni wolne od zajęć

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku

PRZERWA SEMESTRALNA

od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku

PRZERWA WAKACYJNA

od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

– 2 maja 2021 roku – piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

 

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022..