Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin IPF UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin IPF UJ

Kraków, 2 października 2017

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem odbywania zajęć w I Pracowni Fizycznej jest zapisanie się na zajęcia w systemie USOS oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem  o zapoznaniu się z przepisami BHP.

§2 PRZEPISY PORZĄDKOWE

§2

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Studenci odbywający zajęcia w I PF są podzieleni na grupy.

2. Każda grupa posiada swojegoopiekuna-tutora.

3. Tematy ćwiczeń wyznaczane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie zgodnie z planem pracy przedyskutowanym z asystentem.

5. O przerwaniu ćwiczenia lub opuszczeniu stanowiska pomiarowego student zobowiązany jest powiadomić asystenta.

6. Wierzchnią odzież oraz duże teczki, torby i plecaki należy pozostawiać w szatniInstytutu Fizyki UJ.

§3 WYKONYWANIE ĆWICZEŃ

§3

WYKONYWANIE ĆWICZEŃ

1. W czasie pracy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w I PF IF UJ.

2. Włączanie urządzeń elektrycznych i samodzielnie zbudowanych obwodów do źródeł zasilania następuje wyłącznie za zgodą prowadzącego.

3. Warunki dopuszczenia do wykonywania eksperymentu:

 • posiadanie wypełnionej strony administracyjnej sprawozdania (do pobrania ze strony internetowej I Pracowni Fizycznej),
 • posiadanie zeszytu laboratoryjnego podpisanego imieniem i nazwiskiem studenta wraz z informacją o kierunku, specjalizacji i roku studiów; w przypadku studentów kierunków wykonujących nie więcej niż 6 ćwiczeń, posiadanie opisanej jak wyżej kartki formatu A4,
 • przedstawienie przygotowanego na piśmie (w zeszycie laboratoryjnym lub na osobnej kartce) szczegółowego planu pracy wraz ze schematem układu eksperymentalnego,
 • zaliczenie kolokwium wstępnego.

4. Przebieg wykonywania ćwiczenia:

 • zestawienie układu doświadczalnego według przedyskutowanego z prowadzącym schematu,
 • uzyskanie akceptacji prowadzącego na rozpoczęcie eksperymentu,
 • przeprowadzenie pomiarów -w czasie pracy należy szczegółowo i starannie  prowadzić protokół pomiarowy,
 • po zakończeniu pomiarów należy powiadomić prowadzącego o zakończeniu pracy i uzyskać jego podpis na protokole pomiarowym,
 • po każdych zajęciach student zobowiązany jest uporządkowaćstanowisko pracy i oddać wypożyczone przyrządy.

5. Część przyrządów potrzebnych do wykonania pomiarów wypożyczanych jest studentom na podstawie legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

6. Wszelkie problemy powstające w trakcie wykonywania eksperymentów należy konsultować z prowadzącym.

                                                                               

§4 OCENIANIE I ZALICZANIE ĆWICZEŃ

§4 

OCENIANIE I ZALICZANIE ĆWICZEŃ

1. Każdy student zobowiązany jest do samodzielnego, autorskiego przygotowania sprawozdania. Dotyczy to zarówno zawartości części wstępnej jak i opracowania wyników. Samodzielne wykonanie i opracowanie ćwiczenia jest podstawowym warunkiem jego zaliczenia.

2. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczenia jest oddanie w terminiesamodzielnie opracowanego sprawozdania, na które składają się:

 • część wstępna zawierająca:
  • określenie celu ćwiczenia,
  • opis metody pomiarowej,
  • krótki opis badanych zjawisk (oraz używanych wzorów) zgodnie z wymogami prowadzącego.
 • plan pracy i schemat układu pomiarowego,
 • kopia (lub oryginał) protokołu pomiarowego z widocznym podpisem prowadzącego
 • opracowanie wyników, zawierające wszystkie niezbędne obliczenia i wykresy, pełną analizę niepewności pomiarowych oraz dyskusję otrzymanych rezultatów.

3. Student oddaje sprawozdanie w I PF przed rozpoczęciem zajęć.

4. Sprawozdania niekompletne lub zawierające błędy mogą zostać zwrócone do poprawy. Oceniający zaznacza przez podkreślenie lub komentuje kwestionowane fragmenty.Poprawę sprawozdania student sporządza w formie aneksu do pierwotnej wersji, tj. sprawozdanie oddawane do oceny po poprawie składa się z wersji pierwotnej i dodatku, zawierającego tylko odniesienia do kwestionowanych fragmentów. Poprawy drobne mogą być wykonane wprost na sprawozdaniu, z jednoznacznym i czytelnym zaznaczeniem, że zostały dopisane w ramach wykonywania poprawy.

5. Przy ocenie ćwiczenia bierze się pod uwagę stopień przygotowania do ćwiczenia, pracę eksperymentalną, notatki w protokole pomiarowym oraz sprawozdanie.

6. Student przedstawia sprawozdanie do oceny w czasie najbliższych zajęć, na których jest obecny.Opóźnienie oddania sprawozdania powoduje obniżenie oceny końcowej tego ćwiczenia o 0.5 punktu za każdy tydzień zwłoki. W 3-cim tygodniu zwłoki wykonywanie nowych ćwiczeń zostaje zawieszone, a student, pozostając na terenie Pracowni, opracowuje zaległe sprawozdanie, które przedstawia prowadzącemu do oceny pod koniec tych zajęć.

7. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie przedstawione do oceny to dane ćwiczenie nie jest zaliczone, co w dzienniku IPF zostaje odnotowane jako „zero".

8. Tydzień po oddaniu sprawozdania student ma obowiązek skontaktowania się z osobą oceniającą jego sprawozdaniew celu zaliczenia ćwiczenia lub odebrania sprawozdania do poprawy. W wyjątkowych przypadkach (np. krótkoterminowa nieobecność prowadzącego) czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą tutora.

9. W przypadku, jeżeli student obecny na zajęciach, nie dopełni zapisanego w punkcie 8. obowiązku ocena jest wystawiana bez dyskusji problemów i ocena ta jest ostateczna.

10. Student ma tydzień na dokonanie poprawy sprawozdania. Czas ten liczony jest od momentu zawiadomienia studenta o konieczności poprawy sprawozdania. Po upływie tego terminu, ocena jest wystawiana na podstawie pierwszej wersji sprawozdania. W wyjątkowych przypadkach termin poprawy może być wydłużony po uzgodnieniu tego faktu z asystentem prowadzącym ćwiczenie. W przypadku nienaniesienia poprawek student jest zobligowany dostarczyć pierwszą wersję sprawozdania do I PF, aby umożliwić ocenę ćwiczenia na jej podstawie.

11. Ocenione sprawozdanie jest archiwizowane w I PF, a ocena odnotowana  w dzienniku Pracowni.

12. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w sprawie oceny ćwiczenia  do tutora.

§5 WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA I OCENA KOŃCOWA

§5

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA I OCENA KOŃCOWA

1. Okresem zaliczeniowym w I Pracowni Fizycznej jest semestr.

2. Warunki uzyskania zaliczenia:

 • wykonanie i zaliczenie liczby ćwiczeń, ustalonej w danym semestrze i podanej do wiadomości studentów każdego kierunku studiów na zebraniu organizacyjnym,
 • uzyskanie średniej arytmetycznej ocen końcowych, conajmniej 3.0 przed zaokrągleniem (bez uwzględniania spóźnień).

3. Ocena końcowa z I Pracowni Fizycznej jest sumą ocen końcowych uzyskanych za wykonane ćwiczenia (z uwzględnieniem spóźnień) podzieloną przez liczbę ćwiczeń ustaloną dla danego kierunku, zaokrągloną do 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 zgodnie z regułami przyjętymi w Pracowni.Jeżeli tak liczona średnia jest niższa niż 3.0, a spełniony jest punkt 2. niniejszego paragrafu to student uzyskuje zaliczenie na ocenę dostateczny (3.0).

4. Wszystkie przypadki, które nie mieszczą się w ustalonych powyżej regułach, lub wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Kierownik I PF lub osoba przez niego upoważniona.