Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy BHP obowiązujące w IPF UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy BHP obowiązujące w IPF UJ

Przepisy BHP w I PF - pdf.

PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE I PRACOWNI FIZYCZNEJ
 
Podczas pracy w I Pracowni Fizycznej mogą wystąpić następujące zagrożenia życia i zdrowia: 
 • Porażenie elektryczne. 
 • Uszkodzenie wzroku promieniowaniem UV, laserowym i mikrofalowym. 
 • Zatrucie drogą pokarmową. 
 • Oparzenie odczynnikami. 
 • Prace z czynnikami fizycznymi.
 • Zranienie w wyniku eksplozji lub implozji aparatury. 
 • Zagrożenie pożarowe. 

W związku z powyższym Studenci przebywający w I Pracowni zobowiązani są do przestrzegania poniższych ustaleń: 

 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia laboratoryjne, nie wolno spożywać pokarmów, napojów oraz palić tytoniu. 
 2. Włączanie urządzeń i zestawionych obwodów elektrycznych do źródeł zasilania może być dokonane jedynie za zgodą prowadzącego. 
 3. Przy pracy z obwodami elektrycznymi zmontowanymi samodzielnie należy zachować szczególną ostrożność. Modyfikowanie zbudowanego obwodu jest dozwolone jedynie po odłączeniu napięcia zasilającego. 
 4. Instrukcja obsługi kuchenki elektrycznej typu ELEKTRO-LINE 101; SHP 1; TE 6000 - pdf

 5. Zabronione jest otwieranie obudów oraz manipulacje wewnątrz aparatury. 
 6. Lampy spektralne Hg, Cd, Zn oraz wyładowania iskrowe są źródłami promieniowania UV. Nie wolno patrzeć bezpośrednio, bez okularów ochronnych na palnik lampy spektralnej lub na wyładowanie iskrowe. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę promieniowania laserowego i mikrofalowego. Unikać promieniowania rozproszonego i odbitego. 
 7. Przy pracy z aparaturą próżniową należy zachować szczególną ostrożność. Przy nieodpowiednim postępowaniu może dojść do eksplozji lub implozji elementów aparatury. 
 8. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z termometrami rtęciowymi oraz z innymi elementami zawierającymi rtęć.
 9. Instrukcja BHP przy stosowaniu laserów w laboratorium  - pdf.                                                                        
 10. W przypadku podejrzeń nieprawidłowego działania aparatury, np. nadmiernej emisji ciepła, wzrostu poziomu hałasu, zalania aparatury elektrycznej jakimikolwiek płynami itp., należy bezzwłocznie wyłączyć zasilanie urządzeń opuszczając dźwignię automatycznego bezpiecznika sieciowej linii zasilającej oraz zawiadomić prowadzącego. 
 11. W przypadku wątpliwości i uwag dotyczących bezpieczeństwa pracy należy natychmiast skontaktować się z prowadzącym. 
 12. Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeciwpożarowej. 
 13. W przypadku naruszenia przepisów BHP, w stosunku do osób winnych zaniedbań będą wyciągane konsekwencje, aż do usunięcia z pracowni włącznie. 
 14. Szczegółowe uwagi BHP dotyczące poszczególnych ćwiczeń są omawiane przez prowadzącego przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczenia. 
 15. O zakończeniu pracy należy powiadomić asystenta w celu sprawdzenia stanowiska pracy. 
 16. Wszyscy studenci odbywający ćwiczenia w I Pracowni Fizycznej potwierdzają przyjęcie do wiadomości powyższych przepisów własnoręcznym podpisem. 
 
Kierownik I Pracowni Fizycznej 
dr hab. Paweł Korecki                               
 
Kraków
19.02.2020r.