Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązki studenta w systemie USOSweb

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązki studenta w systemie USOSweb

Dostęp do USOSWeb

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2011 r.   w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, począwszy od roku akademickiego 2011/12 wprowadzony został tzw. „elektroniczny indeks".

Aby taki indeks właściwie funkcjonował, niezbędna jest współpraca na wszystkich szczeblach oraz podział obowiązków pracy w systemie USOS i USOSweb.

 


Do obowiązków studenta należy:

 

Poczta elektroniczna:

• posiadanie aktualnego konta e-mailowego w domenie uj.edu.pl,

• regularne sprawdzanie poczty (wszystkie decyzje, zawiadomienia, wezwania będą wysyłane elektronicznie).                     

 

Dane osobowe:

• zgłaszanie zmian danych osobowych w dziekanacie.

 

Rejestracja na zajęcia:

• rejestracja na zajęcia zgodnie z ogłaszanym na każdy semestr harmonogramem,

• podpięcie kursów pod odpowiedni program,

• wydruk  deklaracji  przedmiotowej   z  systemu   USOS,   podpisanie jej i złożenie
w dziekanacie w wyznaczonym terminie (do 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć),

 

Oceny i zaliczenia:

• sprawdzanie wpisanych ocen i zaliczeń,

• zgłaszanie braków lub błędnie wpisanych ocen do sekretariatu lub bezpośrednio e-mailem do prowadzącego przedmiot (w terminie do 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia),

• zgłaszanie do rozliczenia roku po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów.

 

Płatności:

• sprawdzanie zleceń należności wygenerowanych przez dziekanat i regulowanie opłat w wyznaczonych terminach.

 

Gotowość do wypełniania ankiet.

Wszyscy studenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem studiów obowiązującym na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zainteresowani również z regulaminem przyznawania pomocy materialnej.