Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak pisać sprawozdanie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowe uwagi na temat pisania sprawozdań na I PF

Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia powinno być:

  1. samodzielnym opracowaniem wyników uzyskanych podczas zajęć laboratoryjnych
  2. napisane na arkuszach A4, ponumerowanych i podpisanych tj. zawierających imię i nazwisko autora oraz numer opracowywanego ćwiczenia
  3. zalecane jest drukowanie/pisanie dwustronnie

Sprawozdanie powinno zawierać:

  1. stronę administracyjną (strona ta nie należy merytorycznie do sprawozdania, jednak w istotny sposób usprawnia administrowanie obiegiem sprawozdania; należy rozpocząć jej wypełnianie jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia)
  2. część wstępną prezentującą w zwięzły i logiczny sposób niezbędną teorię, cel ćwiczenia  i metodę pomiarową (nie więcej niż 1.5 strony)
  3. protokoły przebiegu ćwiczenia (protokoły pomiarowe lub ich kopie,  np. kopie odpowiednich stron  zeszytu pomiarowego)
  4. wszystkie etapy opracowania danych oraz ilościowej analizy niepewności pomiarowych, przedstawione w sposób umożliwiający osobie oceniającej sprawozdanie sprawdzenie ich poprawności; wykresy i tabele powinny być ponumerowane i podpisane, powinny być do nich odsyłacze w tekście
  5. podsumowanie i dyskusję uzyskanych wyników, w tym porównanie uzyskanych rezultatów z przewidywaniami lub z dostępnymi danymi literaturowymi (należy podać źródła cytowań)
  6. bibliografię (ponumerowane adresy wszystkich cytowań (zarówno „papierowych" jak i internetowych) w następującej formie:

[1]  D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,  Podstawy fizyki,  tom 3, Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  W-wa          2006, str. 102-107.

[2]  T. Figielski, Wiedza i życie 4 (2007) 62.

[3]  http://pl.wikipedia.org/wiki/Butelka_lejdejska

Przykładowe sprawozdanie - pdf.   Obliczenia - zip.